12 grudnia 2023

Bezpieczny dom to dom z kominem

bezpieczny do z kominemW ostatnim czasie coraz więcej mówi się o różnych sposobach produkcji energii, która zabezpieczałaby interesy użytkowników domów i byłaby dobrym sposobem na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego oraz skuteczne przeprowadzenie zrównoważonej transformacji energetycznej w kraju. Można to osiągnąć, zwiększając udział stabilnych instalacji odnawialnego źródła energii w polskim miksie energetycznym.

W ostatnich latach obserwujemy duży przyrost urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), takich jak: fotowoltaika, pompy ciepła, elek-trownie wiatrowe, jednak mówiąc
o miksie energetycznym, nie powinniśmy zapominać o biomasie drzewnej, która może być bazą dla stworzenia bezpiecznego domu w zakresie dostaw energii, bez potrzeby zasilania energią elektryczną. Jak się okazuje, coraz częściej mamy do czynienia z przerwami w dostawie prądu. Badania w tym zakresie przedstawia m.in. raport Umwelt Management Austria, w którym czołowi przedstawiciele branży energetycznej ostrzegają i wzywają do dalszej rozbudowy elektrowni i sieci elektroenergetycznych.

Według tego raportu na przerwy w dostawach prądu składa się wiele przyczyn, wśród których wymieniają: niekontrolowany wzrost zużycia energii elektrycznej, przestarzałe urządzenia zasilające (elektrownie, sieci), niepewność związaną z liberalizacją, mniejszą skłonność do inwestowania, dominację paliw kopalnych, ale przede wszystkim problemy środowiskowe i konsekwencje zmian klimatycznych. Szczególnie niekorzystna jest sytuacja wówczas, co często się zdarza, gdy kilka czynników działa jednocześnie. W raporcie przedstawiono również studium wpływu skutków przerw w dostawie prądu. Eksperci uznali zasilanie ogrzewania za najbardziej krytyczny obszar. W przypadku awarii zasilania, wszystkie te systemy grzewcze, które zależą od energii elektrycznej
w jakiejkolwiek części ich dzia-łania, ulegną awarii. Autorzy stwierdzają zatem, że logicznym rozwiązaniem powinny być „niezależne od energii elektrycznej systemy grzewcze oparte na dostępnych regionalnie odnawialnych źródłach energii”, czyli generalnie ogrzewanie drewnem, a więc klasyczne kominki, piece kaflowe itp. Takie systemy grzewcze, pomijając sytuację awaryjną związaną
z przerwami w dostawie prądu, oferują wiele dodatkowych korzyści dla społeczności i dla jednostki, w tym:

• bezpieczeństwo i najwyższy komfort użytkowania,
• niezależność od rynku światowego i niestabilności politycznej,
• wykorzystanie regionalnych źródeł energii,
• wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
• regionalne impulsy ekonomiczne i bezpieczeństwo dochodów.

Dodatkowo kominki, które najczęściej uży-wane są wieczorami, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest największe, zmniejszają ryzyko przeciążenia sieci elektrycznej, bo każdy działający kominek czy piec kaflowy na drewno to kilka kilowatogodzin mniej pobranych z sieci elektrycznej.

bezpieczne domy z kominamiSystemy grzewcze, które do funkcjonowania potrzebują prądu mogą ulec awarii i nie gwarantują bezpieczeństwa, dlatego ważne jest by domy posiadały niezależne przewody kominowe do których można podłączyć prosty kominek czy piecyk na drewno, który nie wymaga do działania prądu.

Na podstawie powyższych argumentów należy stwierdzić, że zbudowanie komina bezpieczeństwa wynika z konieczno-
ści zabezpieczenia funkcjonowania domu w sytuacjach krytycznych związanych z brakiem prądu. Problemy się pojawiają, gdy ze względu na korzyść finansową właściciel-użytkownik, inwestor chce utrzymać swoją inwestycję na jak najniższym pozio-mie cenowym, co w konsekwencji prowa-dzi do tego, że użytkownik (najemca) jest zmuszony zaakceptować niższy poziom komfortu, w tym nieprzyjemne ograniczenia wynikające z przerw w dostawie prądu. Biorąc to pod uwagę, konieczne jest, aby ustawodawca posiadający stosowne uprawnienia, poprzez właściwe i odpowied-
nie regulacje, tworzył określone przepisy budowlane zapewniające każdej jednostce społecznej komfort i bezpieczeństwo wynikające z użytkowania domu.

W wielu krajach europejskich istnieją przepisy wymagające, aby budynki jednorodzinne posiadały obowiązkowo komin. Dobrym przykładem jest Norwegia, która ma ogromne tradycje
w użytkowaniu kominków na drewno. Zastosowanie komina jest określone w aktualnych przepisach budowlanych (TEK-17) i jest wymagane już od wielu lat. Angielską wersję przepisów budowlanych można znaleźć na stronie internetowej: https://dibk.no/regelverk/Building-Regulations-in-English, gdzie z przytoczonych zapisów wynika, że wszystkie domy jednorodzinne muszą posiadać komin. Kominy muszą być wzniesione jako stałe rozwiązanie, zorganizowane w celu późniejszej instalacji kominka w każdej jednostce mieszkalnej. Wyjątkiem jest zasadnicze spełnienie standardu domu pasywnego i zainstalowanie ogrzewania wodnego w podłogach, które zapewni określoną ilość energii wyjściowej.

kominek - bezpieczny dom gdzie kominek jest

Komin awaryjny opisany jest również w austriackiej normie ÖNORM B 8209 Systems – Abgasanlagen. Anforderungen an Notrauchfänge. Z zapisów normy wynika, że sytuacja klimatyczna
w Austrii wymaga, aby ogrzewanie było możliwe przez cały czas w celu stworzenia mini-malnej temperatury pokojowej, jako części komfortu
w pomieszczeniach rekreacyjnych, przynajmniej w celu ochrony zdrowia. W związku z tym systemy odprowadzania spalin muszą być odpowiednie do bezpiecznego odprowadzania spalin z indywidualnych palenisk spalających paliwa stałe (drewno). Takie systemy odprowadzania spalin są również określane jako kominy awaryjne.

dr hab. inż. Dariusz Bajno – profesor Politechniki Bydgoskiej,
rzeczoznawca budowlany, rzeczoznawca PZITB, Przewodniczący
Rady Okręgowej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Na podstawie wieloletniego doświadczenia, nabytego podczas praktyki zawodowej, szczególnie przy sporządzeniu ponad 800 opinii i ekspertyz technicznych, uważam za wręcz konieczne wprowadzenie do nowoczesnego budownictwa elementu komina bezpieczeństwa. Aktualnie budownictwo powinno być nie tylko „drogą” do nowoczesności, lecz powinno korzystać również
z doświadczeń oraz z wiedzy ekspertów i zdarzeń mających miejsce w przeszłości. Komin to bezpieczeństwo energetyczne gospodarstw domowych, to nie alternatywa, lecz uzupełnienie rozwiązań nowoczesnych. W przyszłości może się okazać, że krajowa gospodarka energetyczna jest okresowo zawodna, a przecież odpowiada ona za skuteczność dzisiejszych nowoczesnych instalacji.
Polskie elektrownie nie są szczególnie chronione, stąd możliwe jest częściowe ich unieruchomienie na skutek czynników zewnętrznych, takich jak: zdarzenia losowe, awarie oraz działania dywersyjne. Popieram inicjatywę wprowadzenia w zapisach przepisów budowlanych obowiązku wyposażenia budynków w komin awaryjny, czyli komin bezpieczeństwa.

 

Mówiąc o kominie w bezpiecznym domu, nie sposób nie powiedzieć, że takie rozwiązanie podnosi wartość rynkową nieruchomości. Osoby, które mogą cieszyć się przyjemnym ciepłem promieniującym z kominka lub pieca kaflowego, są skłonne zapłacić wyższą cenę lub wyższy czynsz za nieruchomość, co wynika z badań brokerskich i opinii rzeczoznawców. Jest to więc niedrogi sposób na podniesienie wartości inwestycji kapitałowej „nieruchomości”. Również właściciele wysokiej jakości apartamentów wakacyjnych i hoteli rozpoznali znaki czasu. Zawsze znajdą gości, którzy chętnie wydadzą nieco więcej pieniędzy za pokój lub mieszkanie z kominkiem bądź kuchenką kaflową.

Roman Nowak

Prezes Stowarzyszenia

„Kominy Polskie”